torsdag den 24. januar 2019

SD referat fra gf, nye vedtægter og indkaldes til bestyr.-møde den 1. marts

her kommer skrivelsen og link til download

referat

vedtægter

inkaldes til Bestyr.-møde


Vedtægter for
Skalamodelbåde Danmark
Landsorganisation for modelskibsklubber
i Danmark
Skalamodelbåde Danmark
§ 1. NAVN.

Landsorganisationens navn er: Skalamodelbåde Danmark (SD)


§ 2. Tilslutning til andre organisationer.

Naviga.


§3. Formål.

At fremme interessen for bygning af og sejlads med skalamodelbåde af enhver art.


§4. Medlemmer.

I SD. optages kun klubber i Danmark.

§4.1.
I SD. optages kun klubber med godkendte vedtægter, og der skal betales kontingent for samtlige klubbens medlemmer.
  

§5. Stævner.

SD. står for tildeling af DM, NM, EM og VM samt godkendelse af propositioner, og skal være behjælpelig, hvor det er relevant.
SD. udpeger en overdommer til at bistå den arrangerende klub. 
Overdommer + stævneleder fra arrangerende klub, som er udpeget på forhånd, er øverste myndighed i tvivlsspørgsmål.
Deltagelse til NM, EM og VM kræver fast bopæl i Danmark eller dansk pas.


§.6 Ledelse.

SD. ledes af en bestyrelse bestående af et medlem fra hver klub, Klubmedlemmerne sidder et år ad gangen, fra 1/2 - 31/1.
De valgte medlemmer konstituerer sig hvert år i februar måned, og der vælges en formand, som forestår den daglige ledelse, og en kasser.
På samme møde vælges ligeledes et medlem til Naviga.

§6.1.

Hvis formand eller kasserer må forlade bestyrelsen, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde.


§7. konstituerende møde.

På det konstituerende møde har hver klub en stemme pr. påbegyndt 25 medlemmer.

§7.1.
På det konstituerende møde må hver klub, udover det valgte bestyrelsesmedlem, have én ledsager med.

§7.3
Dagsorden for det konstituerende møde:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger revideret regnskab.
5. Budget og kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
§8. Kontingent.

Kontingent fastsættes på det årlige konstituerende møde.


§9. Referat.

Referat af konstituerende møde i SD fremsendes til klubberne inden 14 dage.

§10. Indkaldelse.

Indkaldelse til konstituerende møde udsendes til klubberne senest 14 dage før eller hurtigst muligt.


§11. Regnskab.

Regnskabsåret løber fra 01.01 til 31.12.
Alle former for materiale som anskaffes, forbliver SD ejendom, og en ajourført materialeliste skal være bilagt det reviderede regnskab.

§12. Opløsning.

Beslutning om opløsning af SD kan kun træffes af den samlede bestyrelse, i dette tilfælde har hver klub kun én stemme, denne kan dog afgives skriftligt. 
Beslutningen skal efterfølgende godkendes på det først kommende konstituerende møde,
Formuen på opløsningsdagen skal tilfalde klubberne i forhold til medlemstal.
Vedtaget på generalforsamling d. 19.01.2019 i Vallensbæk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til modelskibsklubbernes Formænd                                                                                                                                                                              23.01.2019På den ordinære generalforsamling i SD i Vallensbæk d. 19. januar 2019 blev de nye vedtægter i SD vedtaget.
Det betyder at klubberne skal meddele deres valg af SD-repræsentanter til undertegnede på mail:


inden d. 20. februar 2019, således at den nye bestyrelse kan træde sammen.

Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde i SD, som afholdes:

Fredag d. 1. marts 2019  kl. 15.00 
Lindholm Havnevej 27
5800  Nyborg

(vi har lånt et lokale hos Lantmännen)


Dagsorden:
1.       Konstituering
2.       Hjemmeside
3.       Kontingent
4.       DM 2019
5.       Eventuelt

NB!  Referat og nye vedtægter vil blive eftersendt.

Med venlig hilsen

På vegne af
Skalamodelbåde Danmark

Ole Erlandsen