torsdag den 24. januar 2019

SD referat fra gf, nye vedtægter og indkaldes til bestyr.-møde den 1. marts

her kommer skrivelsen og link til download

referat

vedtægter

inkaldes til Bestyr.-møde


Vedtægter for
Skalamodelbåde Danmark
Landsorganisation for modelskibsklubber
i Danmark
Skalamodelbåde Danmark
§ 1. NAVN.

Landsorganisationens navn er: Skalamodelbåde Danmark (SD)


§ 2. Tilslutning til andre organisationer.

Naviga.


§3. Formål.

At fremme interessen for bygning af og sejlads med skalamodelbåde af enhver art.


§4. Medlemmer.

I SD. optages kun klubber i Danmark.

§4.1.
I SD. optages kun klubber med godkendte vedtægter, og der skal betales kontingent for samtlige klubbens medlemmer.
  

§5. Stævner.

SD. står for tildeling af DM, NM, EM og VM samt godkendelse af propositioner, og skal være behjælpelig, hvor det er relevant.
SD. udpeger en overdommer til at bistå den arrangerende klub. 
Overdommer + stævneleder fra arrangerende klub, som er udpeget på forhånd, er øverste myndighed i tvivlsspørgsmål.
Deltagelse til NM, EM og VM kræver fast bopæl i Danmark eller dansk pas.


§.6 Ledelse.

SD. ledes af en bestyrelse bestående af et medlem fra hver klub, Klubmedlemmerne sidder et år ad gangen, fra 1/2 - 31/1.
De valgte medlemmer konstituerer sig hvert år i februar måned, og der vælges en formand, som forestår den daglige ledelse, og en kasser.
På samme møde vælges ligeledes et medlem til Naviga.

§6.1.

Hvis formand eller kasserer må forlade bestyrelsen, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde.


§7. konstituerende møde.

På det konstituerende møde har hver klub en stemme pr. påbegyndt 25 medlemmer.

§7.1.
På det konstituerende møde må hver klub, udover det valgte bestyrelsesmedlem, have én ledsager med.

§7.3
Dagsorden for det konstituerende møde:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger revideret regnskab.
5. Budget og kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
§8. Kontingent.

Kontingent fastsættes på det årlige konstituerende møde.


§9. Referat.

Referat af konstituerende møde i SD fremsendes til klubberne inden 14 dage.

§10. Indkaldelse.

Indkaldelse til konstituerende møde udsendes til klubberne senest 14 dage før eller hurtigst muligt.


§11. Regnskab.

Regnskabsåret løber fra 01.01 til 31.12.
Alle former for materiale som anskaffes, forbliver SD ejendom, og en ajourført materialeliste skal være bilagt det reviderede regnskab.

§12. Opløsning.

Beslutning om opløsning af SD kan kun træffes af den samlede bestyrelse, i dette tilfælde har hver klub kun én stemme, denne kan dog afgives skriftligt. 
Beslutningen skal efterfølgende godkendes på det først kommende konstituerende møde,
Formuen på opløsningsdagen skal tilfalde klubberne i forhold til medlemstal.
Vedtaget på generalforsamling d. 19.01.2019 i Vallensbæk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til modelskibsklubbernes Formænd                                                                                                                                                                              23.01.2019På den ordinære generalforsamling i SD i Vallensbæk d. 19. januar 2019 blev de nye vedtægter i SD vedtaget.
Det betyder at klubberne skal meddele deres valg af SD-repræsentanter til undertegnede på mail:


inden d. 20. februar 2019, således at den nye bestyrelse kan træde sammen.

Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde i SD, som afholdes:

Fredag d. 1. marts 2019  kl. 15.00 
Lindholm Havnevej 27
5800  Nyborg

(vi har lånt et lokale hos Lantmännen)


Dagsorden:
1.       Konstituering
2.       Hjemmeside
3.       Kontingent
4.       DM 2019
5.       Eventuelt

NB!  Referat og nye vedtægter vil blive eftersendt.

Med venlig hilsen

På vegne af
Skalamodelbåde Danmark

Ole Erlandsen

mandag den 31. december 2018

GODT NYTÅR

Så er det gamle år ved at udrinde.
jeg vil godt her sige tak for et godt år sammen med en masse dejlige mennesker.
Håber at det nye år vil give Skalamodelbåde Danmark en måske lidt stærkere profil når hver klub skal være repræsenteret med et medlem i bestyrelsen.
Måske får vi på den måde et SD hvor det er klubberne som er med til i højere grad at udstikke det som medlemmerne vil have.
Jeg håber på at se mange den 19. januar i Vallensbæk.

Godt nytår allesammen

tirsdag den 18. december 2018

Indbydelse til VM 2019 er kommet


Dear NAVIGA Representative,

We are happy to publish, that the 2019 NS-NSS World Championship will be held in Bánk, Hungary from 15th July to 23th July! The official agreement have been made with the NAVIGA directorate.

The official invitations, and more information is available on the official webpage of the championship.
www.navigamodell.hu

Please, inform the National Association and the related section leaders.

Thank you for your help!
I wish you a Merry Christmas, and Happy New Year!

Best regards,
Gulyás József
Organizer of the World Championship
Hungarian Association of Modelerspå vegene af bestyrelsen thomas reichert

mandag den 26. november 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 19. januar 2019

Skalamodelbåde danmark

d. 19. januar 2019 kl 13.00


i VMK`s lokaler: Pilehaveskolen, Horsbred, 2625 Vallensbæk

Dagsorden i henhold til vedtægter af 30. januar 2016:

  1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
  4. Budget og kontingent.
  5. Behandling af indkommende forslag
  6. Valg af formand eller kasserer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Valg af revisor og suppleant.
  9. Eventuelt.
Umidelbart efter generalforsamlingen er der bestyrelsesmøde.

Der er fællesspisning kl. 12.30. Såfremt man ønsker at deltage (3 stk. smørrebrød. pris?) skal dette meddeles på telf.: 20258580


med venlig hilsen

Thomas Thomsen


søndag den 18. november 2018

Referat fra GF er kommet


her kommet et link som sender jer videre til Referat
på vegne af bestyrelsen.

tirsdag den 4. september 2018

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling den 13. oktober kl.11


adressen er: Gelsted Kro, Søndergade 1, 5591 Gelsted 


man kan også downloade dem her
på bestyrelses vegne thomas reichert

søndag den 11. februar 2018

Esbjerg 2018-01-28

Referat fra Generalforsamling i Skalabåde Danmark (SD)
Esbjerg (EMK) lagde lokaler til Generalforsamlingen

Deltagere:
Der deltog 14 medlemmer fra forskellige klubber i Danmark

1 Valg af dirigent, stemmetæller og referent
Dirigent:                               Ole Erlandsen
Stemmetæller: ?
Referent:                              Jørn Nielsen


2 Formandens beretning
SD har i 2018.  25 års jubilæum – STORT TILLYKKE

SD har for nuværende 110 betalende medlemmer
Dette viser en dalende tendens, når der kigges tilbage over tidligere år

Formanden opfordrede stærkt til opbakning fra medlemmerne, når arrangementer bliver tilbudt

Formanden fremlagde at nogle lokale klubber har medlemskab af SD som tilvalg, andre har medlemskabet inkluderet i lokalklubbens årlige kontingent.
Igen i år blev der snakket om lukning af SD
Dette medførte en livlig debat om SD’s fremtid, om der er nogen fremtid og ikke mindst, hvordan SD’s hjemmeside virker for brugerne
Erfaringerne fra Sverige viser, hvis SD nedlægges vil der komme til at mangle tovholder til lokale, Nordiske og Internationale stævner og dermed vil deltagelse smuldre
Debatten fortsatte med fordele/ulemper ved at linke en Facebook side til klubbens hjemmeside
Debatten var positiv og mangfoldig

Konklusion:
Ingen tilsluttede sig lukning af SD og Bestyrelsen skal samles for at lave en handlingsplan for klubben og hjemmesiden/facebook fremadrettet

10 medlemmer havde taget turen til VM i Polen og havde haft en rigtig god oplevelse
Bent Roden fik pokal som bedste sejler for Danmark – STORT TILLYKKE


3 Regnskab
Kassereren delte regnskabet rundt og aflagde rapport for det sidste år
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger
4 Budget og Kontigent
Kassereren orienterede om budget og kontingent
Kontingent er uændret for 2018 og seneste indbetaling er før afholdelse af DM


5 Indkomne forslag
Der var ingen forslag


6  Valg af Kasserer
Bent Roden modtog genvalg


7 Valg af Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Flemming Halen modtog genvalg
Thomas Reichert ønskede ikke genvalg
Michael Hundebøl modtog valg og afløser Thomas Reichert i bestyrelsen

Bo Søndergaard modtog valg som suppleant
Erik Larsen modtog valg som suppleant


8 Valg af revisor
Mogens Pedersen modtog genvalg

Ole Erlandsen modtog valg som suppleant


9 Eventuelt
Der deltog repræsentanter fra nedenstående klubber på generalforsamlingen:
Vallensbæk
Herning
Vejle
Esbjerg

Bo Søndergaard informerede om nogle af de praktiske ting, som er på plads til DM i år, stævnet bliver afviklet i Herning
De sidste detaljer skal lige på plads inden det flotte program, som vi så et udkast til, bliver frigivet

DM i 2019 er endnu åben for en værtsklub
DM i 2020 bliver afholdt på Bornholm


Bo Søndergaard fra Herning havde en påbegyndt båd med .
Der er en hjemmelavet keddel og maskine..