torsdag den 24. januar 2019

SD referat fra gf, nye vedtægter og indkaldes til bestyr.-møde den 1. marts

her kommer skrivelsen og link til download

referat

vedtægter

inkaldes til Bestyr.-møde


Vedtægter for
Skalamodelbåde Danmark
Landsorganisation for modelskibsklubber
i Danmark
Skalamodelbåde Danmark
§ 1. NAVN.

Landsorganisationens navn er: Skalamodelbåde Danmark (SD)


§ 2. Tilslutning til andre organisationer.

Naviga.


§3. Formål.

At fremme interessen for bygning af og sejlads med skalamodelbåde af enhver art.


§4. Medlemmer.

I SD. optages kun klubber i Danmark.

§4.1.
I SD. optages kun klubber med godkendte vedtægter, og der skal betales kontingent for samtlige klubbens medlemmer.
  

§5. Stævner.

SD. står for tildeling af DM, NM, EM og VM samt godkendelse af propositioner, og skal være behjælpelig, hvor det er relevant.
SD. udpeger en overdommer til at bistå den arrangerende klub. 
Overdommer + stævneleder fra arrangerende klub, som er udpeget på forhånd, er øverste myndighed i tvivlsspørgsmål.
Deltagelse til NM, EM og VM kræver fast bopæl i Danmark eller dansk pas.


§.6 Ledelse.

SD. ledes af en bestyrelse bestående af et medlem fra hver klub, Klubmedlemmerne sidder et år ad gangen, fra 1/2 - 31/1.
De valgte medlemmer konstituerer sig hvert år i februar måned, og der vælges en formand, som forestår den daglige ledelse, og en kasser.
På samme møde vælges ligeledes et medlem til Naviga.

§6.1.

Hvis formand eller kasserer må forlade bestyrelsen, skal der indkaldes til bestyrelsesmøde.


§7. konstituerende møde.

På det konstituerende møde har hver klub en stemme pr. påbegyndt 25 medlemmer.

§7.1.
På det konstituerende møde må hver klub, udover det valgte bestyrelsesmedlem, have én ledsager med.

§7.3
Dagsorden for det konstituerende møde:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Kassereren aflægger revideret regnskab.
5. Budget og kontingent.
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af formand
8. Valg af kasserer
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
§8. Kontingent.

Kontingent fastsættes på det årlige konstituerende møde.


§9. Referat.

Referat af konstituerende møde i SD fremsendes til klubberne inden 14 dage.

§10. Indkaldelse.

Indkaldelse til konstituerende møde udsendes til klubberne senest 14 dage før eller hurtigst muligt.


§11. Regnskab.

Regnskabsåret løber fra 01.01 til 31.12.
Alle former for materiale som anskaffes, forbliver SD ejendom, og en ajourført materialeliste skal være bilagt det reviderede regnskab.

§12. Opløsning.

Beslutning om opløsning af SD kan kun træffes af den samlede bestyrelse, i dette tilfælde har hver klub kun én stemme, denne kan dog afgives skriftligt. 
Beslutningen skal efterfølgende godkendes på det først kommende konstituerende møde,
Formuen på opløsningsdagen skal tilfalde klubberne i forhold til medlemstal.
Vedtaget på generalforsamling d. 19.01.2019 i Vallensbæk.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Til modelskibsklubbernes Formænd                                                                                                                                                                              23.01.2019På den ordinære generalforsamling i SD i Vallensbæk d. 19. januar 2019 blev de nye vedtægter i SD vedtaget.
Det betyder at klubberne skal meddele deres valg af SD-repræsentanter til undertegnede på mail:


inden d. 20. februar 2019, således at den nye bestyrelse kan træde sammen.

Der indkaldes herved til bestyrelsesmøde i SD, som afholdes:

Fredag d. 1. marts 2019  kl. 15.00 
Lindholm Havnevej 27
5800  Nyborg

(vi har lånt et lokale hos Lantmännen)


Dagsorden:
1.       Konstituering
2.       Hjemmeside
3.       Kontingent
4.       DM 2019
5.       Eventuelt

NB!  Referat og nye vedtægter vil blive eftersendt.

Med venlig hilsen

På vegne af
Skalamodelbåde Danmark

Ole Erlandsen

mandag den 31. december 2018

GODT NYTÅR

Så er det gamle år ved at udrinde.
jeg vil godt her sige tak for et godt år sammen med en masse dejlige mennesker.
Håber at det nye år vil give Skalamodelbåde Danmark en måske lidt stærkere profil når hver klub skal være repræsenteret med et medlem i bestyrelsen.
Måske får vi på den måde et SD hvor det er klubberne som er med til i højere grad at udstikke det som medlemmerne vil have.
Jeg håber på at se mange den 19. januar i Vallensbæk.

Godt nytår allesammen

tirsdag den 18. december 2018

Indbydelse til VM 2019 er kommet


Dear NAVIGA Representative,

We are happy to publish, that the 2019 NS-NSS World Championship will be held in Bánk, Hungary from 15th July to 23th July! The official agreement have been made with the NAVIGA directorate.

The official invitations, and more information is available on the official webpage of the championship.
www.navigamodell.hu

Please, inform the National Association and the related section leaders.

Thank you for your help!
I wish you a Merry Christmas, and Happy New Year!

Best regards,
Gulyás József
Organizer of the World Championship
Hungarian Association of Modelerspå vegene af bestyrelsen thomas reichert

mandag den 26. november 2018

Indkaldelse til ordinær generalforsamling d. 19. januar 2019

Skalamodelbåde danmark

d. 19. januar 2019 kl 13.00


i VMK`s lokaler: Pilehaveskolen, Horsbred, 2625 Vallensbæk

Dagsorden i henhold til vedtægter af 30. januar 2016:

  1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Kassereren aflægger revideret regnskab.
  4. Budget og kontingent.
  5. Behandling af indkommende forslag
  6. Valg af formand eller kasserer.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Valg af revisor og suppleant.
  9. Eventuelt.
Umidelbart efter generalforsamlingen er der bestyrelsesmøde.

Der er fællesspisning kl. 12.30. Såfremt man ønsker at deltage (3 stk. smørrebrød. pris?) skal dette meddeles på telf.: 20258580


med venlig hilsen

Thomas Thomsen


søndag den 18. november 2018

Referat fra GF er kommet


her kommet et link som sender jer videre til Referat
på vegne af bestyrelsen.

tirsdag den 4. september 2018

Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling den 13. oktober kl.11


adressen er: Gelsted Kro, Søndergade 1, 5591 Gelsted 


man kan også downloade dem her
på bestyrelses vegne thomas reichert

tirsdag den 7. august 2018

Startliste for DM 2018 er komemt

Starliste kommer her til download 

eller her
Topper Vand VMK Pollux F4-A-J 2,4 1
Mai Kristensen EMK Kadett F4-A-J 2,4 2
Tobias Hundebøll EMK ALEX F4-A-J 2,4 3
Victoria Hundebøll EMK Samson II F4-A-J 50 4
Topper Vand VMK Dolly F4-A-J 4 5
Mai Kristensen EMK US Cost Guard F4-A-J 2,4 6
Thomas Reichart VMK Tuck F4-A-1 2,4 7
Filip Larsen EMK Pollux F4-A-1 2,4 8
Tom Bak HMSK Springer F4-A-1 2,4 9
René Winther VMK Pollux 2 F4-A-1 2,4 10
Christian Krogsgaard HMSK Krabbe F4-A-1 2,4 11
Jan Vegenfeldt VMK Lille Jan F4-A-1 2,4 12
Mathias Larsen EMK Pollux F4-A-1 2,4 13
Bent Roden VMK Kadet 2 F4-A-1 2,4 14
Ole Knudsen VMK Junior F4-A-1 2,4 15
René Winther VMK Tug 2 F4-A-1 2,4 16
Mathias Larsen EMK Juno F4-A-1 2,4 17
Filip Larsen EMK Krappe F4-A-1 2,4 18
Jan Frederiksen VMSK Martha Lerche F4-A-1 2,4 19
Røge Nielsen HMSK Katja F4-A-1 2,4 20
Jean-Claude Guinot VMK Emma F4-A-1 2,4 21
René Winther VMK Emile Robin F4-A-1 2,4 22
Ole Erlandsen VMK Emile Robin F4-A-2 55 23
Thomas Reichart VMK Martha Lerche F4-A-2 2,4 24
Perben Baltzer HMSK Progress F4-A-2 2,4 25
Tom Bak HMSK Banckert F4-A-2 2,4 26
Christian Krogsgaard HMSK MT17 F4-A-2 2,4 27
Jean-Claude Guinot VMK Emile Robin F4-A-2 2,4 28
Erik Larsen EMK Bugsier 3 F4-A-2 2,4 29
Jan Frederiksen VMK Mif F4-A-2 2,4 30
Peerjan Hansen VMK Commandor F4-A-2 2,4 31
Ole Knudsen VMK Coast Qaurd F4-A-2 2,4 32
Røge Nielsen HMSK Fairplay F4-A-2 2,4 33
Filip Larsen EMK Pilot Of Rotterdam F4-A-2 2,4 34
Christian Krogsgaard HMSK Ottl Lauffer F4-A-2 2,4 35
Erik Larsen EMK M/F Julie F4-A-2 2,4 36
Michael Kristensen EMK Commodore F4-A-2 2,4 37
Filip Larsen EMK Polar F4-A-2 2,4 38
Arne Hansen HMSK Calypso F4-A-2 2,4 39
Erik Larsen EMK Smit Nederland F4-A-2 2,4 40
Bent Roden VMK WSP-10 F4-A-2 53/50 41
Preben Baltzer HMSK Helton F4-A-3 2,4 42
Filip Larsen EMK Mercantic F4-A-2 2,4 43
Peerjan Hansen VMK Banchert F4-A-2 2,4 44
Bent Roden VMK Bremen 9 F4-A-3 53/50 45
Arne Hansen HMSK Sea Star F4-A-2 2,4 46
René Winther VMK Admiral F4-A-3 2,4 47
Michael Kristensen EMK Hidria F4-A-3 2,4 48
Ole Erlandsen VMK Gry Maritha F4-A-3 81 49
Ole Knudsen VMK Fouda F4-A-3 2,4 50
Filip Larsen EMK Flyvefisken F4-A-3 2,4 51
Poul Nielsen HMSK Jugalf Sander F4-A-3 2,4 52
Erik Larsen EMK Envoy F4-A-3 2,4 53
Jean-Claude Guinot VMK Düsseldorf F4-A-3 2,4 54
Bo Søndergaard HMSK Riva F4-A-3 2,4 55
Thomas Reichart VMK Red Falcon F4-A-3 2,4 56
Ole Erlandsen VMK Polar Star F4-A-3 56 57
Christian Krogagaard HMSK Sea Eagle F4-A-3 2,4 58
Birger Glud HMSK SK 32 Harro Koelre F4-A-3 2,4 59
Michael Kristensen EMK U311 F4-A-3 2,4 60
Thomat Thomsen HMSK Joffre F4-B 58/53 61
Mathias Larsen EMK Havmågen F4-B 2,4 62
Michael Hundebøll EMK Torben F4-B 90 63
Thomas Reichart VMK US Coast Guard F4-B 2,4 64
Ole Knudsen VMK Absalon F4-B 2,4 65
Bent Roden VMK PT-596 F4-C 2,4 66
Bo Søndergaard HMSK Elbehafen F2 2,4 67
Michale Kristensen EMK Schnellboot Typ S-100 F4-C 2,4 68
Michael Hundebøll EMK Vedette Lance Missiles F4-C 2,4 69
Christian Krogsgaard HMSK Søbjørnen F2 2,4 70
Bo Søndergaard HMSK Svitzer Mjølner F2 2,4 71
Ole Knudsen VMK Thurø F2 2,4 72
Thomas Thomsen HMSK Anette 2 F-DS 2,4 73
Christian Krogsgaard HMSK African Queen F-DS 2,4 74
Bo Søndergaard HMSK Anita Mary F-DS 2,4 75
så når vi sejler med så mange bedes i holder øje med startnummerne.
hilsen
Overdommer og Stævneleder